• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  • https://www.facebook.com/pages/K%C3%BC%C3%A7%C3%BCk-Hayvan-Veteriner-Hekimleri-Derne%C4%9Fi/120768451377625?ref=hl
  • https://www.instagram.com/khvhd/
    • KÜÇÜK HAYVAN VETERİNER HEKİMLERİ DERNEĞİ
    • Üyeleri Klinisyen Veteriner Hekimlerden Oluşan, Fecava ve Wsava üyesi olan mesleki bir dernektir.
Takvim
Üyelik Girişi
Videolar
İlaç Bulundurma ve Satma İzin Belgesi Alabilmek İçin Gerekli Evraklar
Değerli Meslektaşlarımız,

24.12.2011 tarihinde yayımlanan Veteriner Tıbbi Ürünler Hakkında
Yönetmelik'in meslektaşlarımız üzerinde yaratacağı olumsuzluklarla ilgili olarak bugüne kadar çeşitli toplantı, imza kampanyaları ve Bakanlık görevlileriyle görüşmeler yaptık.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın yönetmelikteki
bazı maddelerde değişiklik yaparak veteriner hekimlerden ruh sağlığı
belgesi, itfaiye belgesi ve iskan izin belgesi istemi kaldırılmıştır.
Bu değişikliğin sağlanmasında rol alan bütün meslektaşlarımıza
teşekkür ederiz.

Bununla birlikte yönetmeliğin yasaya aykırı olan maddeleriyle ilgili Danıştay'da açtığımız dava sürmektedir. Bu süreçte gelişmelerle ilgili olarak sizi bilgilendiriyor olacağız.
Meslektaşlarımızdan gelen talep doğrultusunda aşağıdaki bilgilendirmeyi
yapma gereğini duymaktayız.

Veteriner tıbbi ürünleri satış ve bulundurma ruhsatı almak isteyen
klinisyen meslektaşlarımızın aşağıda yer alan belgeleri tamamlayarak
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı İl ve İlçe Müdürlükleri'ne başvurmaları
gerekmektedir.

İstenen belgeler;

1. Başvuru Dilekçesi

2. Nüfus Cüzdan Fotokopisi

3. Meslek Odası Üye Kayıt Belgesi
4. İmza Sirküleri

5. 4 Adet Vesikalık Fotoğraf

6. Tüzel Kişilerde Ticaret Sicil Gazetesi ya da Sureti

7. Tüzel Kişilerde Şirket Ana Sözleşmesi Sureti ve Satış Sorumlusunun

    Görevlendirilme Yazısı (iş sözleşmesi, sigorta belgesi)

8. Ödeme Makbuzu


Bilgilerinize sunulur.

Küçük Hayvan Veteriner Hekimleri Derneği
Kaynak: 
VETERİNER TIBBİ ÜRÜNLER HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

               MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin 45 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 45 – (1) Veteriner tıbbi ürün perakende satış izni, Bakanlıktan ruhsatlı muayenehane, poliklinik ve hayvan hastanesine verilir.

(2) Veteriner tıbbi ürün perakende satış izni, veteriner hekim muayenehane ve polikliniklerinde ruhsat sahibi veteriner hekim adına, adi ortaklık şeklinde açılmış muayenehane, poliklinikler ile hayvan hastanelerinde ise bu işyerleri tarafından veteriner tıbbi ürün satış sorumlusu olarak gösterilen veteriner hekim adına düzenlenir.

(3) Başvuru aşağıda yer alan belgeler ile il müdürlüğüne yapılır:

a) Adına perakende satış izni düzenlenecek veteriner hekimin T.C. kimlik numarası ve ikamet beyanı ile telefon ve belgegeçer numaraları ve elektronik posta adresinin yer aldığı dilekçe.

b) Veteriner hekimin bağlı olduğu meslek odasından alınmış güncel üye kayıt belgesi, imza sirküleri ile dört adet vesikalık fotoğrafı.

c) Başvuru sahibinin tüzel kişi olması durumunda, şirketin adresini, kuruluş amaçlarını, ortaklarını ve sorumlu kişilerin görev, unvan ve imza yetki sınırlarını belirten ticaret sicil gazetesinin aslı veya sureti, şirket ana sözleşmesinin sureti ve satış sorumlusunun görevlendirildiğine dair yazı.

ç) Ücret ve harçların yatırıldığına dair makbuz.

d) Hastaneler ile bir veteriner hekim tarafından kurulmuş muayenehane ve polikliniklerde, satış sorumlusunun bu yerler dışından istihdamı halinde ilgili mevzuat kapsamındaki faaliyetlerden sorumlu olduğunu belirtilen iş sözleşmesi ve yürürlükteki mevzuata uygun olarak sigortalı olduğunu ve çalıştığını gösteren ilgili resmi kurumdan alınan güncel belge.

e) Veteriner tıbbi ürünlerin, perakende satış yeri dışında verilen klinik hizmetlerinde kullanımı için çiftlik veya kümeslere naklinde kullanılan araç ve ürünlerin taşıma ekipmanına ait bilgiler.

(4) Muayenehane, poliklinik ve hastanenin de muvafakati, şartıyla, sorumlular ürün satışı ile ilgili görevlerini yürütmek üzere iş akdi yapılmış bir başka veteriner hekime vekâlet verebilir. Ürün satış sorumlusunun işyerinde bir vekil tayin etmesi halinde, vekile ait ve üçüncü fıkrada yer alan sorumlu yönetici ilgili belgeler ile vekilin muvafakatıbaşvuruya eklenir.

(5) İl müdürlüğü tarafından on beş iş günü içinde belgeler üzerinde ve hizmet araçları da dâhil yerinde yapılan incelemeler sonucunda uygun görüldüğünde rapor düzenlenir. İncelemeler iki personel tarafından yapılır. İlçe sınırları içindeki satış yerleri için ilçe müdürlüğünde görevli bir personel heyete katılır ve dosyanın bir sureti de ilçe müdürlüğüne gönderilir.

(6) İnceleme neticesinde satış yeri uygun görülmezse müracaat sahibine on beş işgünü içinde gerekçeli bilgi verilir. Uygunsuzlukların tebellüğünden itibaren bir ay içinde eksiklikler tamamlanmazsa müracaat dosyası müracaatçıya iade edilir.

(7) Eğer satış yeri uygun görülmüş ise on beş iş günü içinde veteriner tıbbi ürün perakende satış izni düzenlenir. Belge iki nüsha düzenlenir. Bir nüshası ilgiliye verilir. Bir nüsha da il müdürlüğünde alıkonur. Eğer satış yeri ilçe sınırları içinde ise ilçe müdürlüğüne de dosyanın bir sureti teslim edilir.

(8) Perakende satış izni, bir veteriner hekim adına düzenlenir. Bu kişi için ikinci bir izin düzenlenemez.

(9) Muayenehane, poliklinik ve hastaneler, satış sorumlusunun herhangi bir sebeple görevden ayrılması halinde en geç beş iş günü içinde yeni bir satış sorumlusu tespit ederek, eski satış izni ile il müdürlüğüne başvurmak zorundadır. Bu süre içinde vekil olarak bildirilen veteriner hekim, satış ile ilgili işlemleri yürütür. Zamanında satış sorumlusu atanmaması halinde izin iptal edilir, satış durdurulur, yeni bir sorumlu belirlenene kadar ürünlere el konulur.”

Perakende satış yerleri ve perakende satış izni

MADDE 45 – (1) Veteriner tıbbi ürün perakende satış izni, muayenehane ve polikliniklerde ruhsat sahibi olan veteriner hekim adına, adi ortaklık şeklinde açılmış muayenehane, poliklinikler ile hayvan hastanelerinde ise bu işyerleri tarafından veteriner tıbbi ürün satış sorumlusu olarak gösterilecek veteriner hekim adına düzenlenir.

(2) Müracaat aşağıda yer alan belgeler ile il müdürlüğüne yapılır;

a) Dilekçe,

b) Adına satış izni düzenlenecek veteriner hekimin nüfus cüzdanı fotokopisi, diploma fotokopisi, ikamet beyanı veya belgesi, telefon ve belgegeçer numaraları ile elektronik posta adresi, imza sirküleri, 4 adet vesikalık resmi,

c) Satış sorumlusunun görevlerini yürütmesine engel fiziksel veya ruhsal bir hastalığının olmadığına dair beyanı,

ç) Başvuru sahibinin tüzel kişi olması durumunda, şirketin adresini, kuruluş amaçlarını, ortaklarını ve sorumlu kişilerin görev, unvan ve imza yetki sınırlarını belirten ticaret sicil gazetesinin aslı veya sureti, şirket ana sözleşmesinin sureti ve satış sorumlusunun görevlendirildiğine dair yazı,

d) Ücret ve harçların yatırıldığına dair makbuz,

e) Bakanlıktan alınmış veteriner muayenehane, poliklinik veya hastane ruhsat belgesinin fotokopisi,

f) Satış yerinin teçhizatını ve bölümlerini gösteren 1/50 ölçekli planı,

g) Satış yerinin açık posta adresli onaylı imar planı veya yapı kullanma izin belgesi,

ğ) Satış yerinin yangın güvenliği açısından uygun olduğuna dair ilgili makamdan alınmış belge,

h) Hastaneler ve bir veteriner hekim tarafından kurulmuş muayenehane ve polikliniklerde, ilgili meslek mensubunun satış sorumlusu olarak istihdam edildiğini ve ilgili mevzuat kapsamındaki faaliyetlerden sorumlu olduğunu belirtilen noter onaylı iş sözleşmesi ve yürürlükteki mevzuata uygun olarak sigortalı olduğunu ve çalıştığını gösteren ilgili resmi kurumdan alınan güncel belge.

(3) Muayenehane, poliklinik ve hastanenin de muvafakati şartıyla, sorumlular ürün satışı ile ilgili görevlerini yürütmek üzere iş akdi yapılmış bir başka veteriner hekime vekâlet verebilir. Ürün satış sorumlusunun işyerinde bir vekil tayin etmesi halinde, vekile ait ve bir önceki fıkrada yer alan sorumlu yönetici ilgili belgeler ile vekilin muvafakatnamesi de başvuruya eklenir.

(4) İl müdürlüğü, veteriner muayenehane, poliklinik veya hastane açılması sırasında başvurandan alınan ortak belgeleri, güncel olması şartıyla, perakende satış izni için talep etmeyebilir.

(5) İl müdürlüğü tarafından on beş iş günü içinde belgeler üzerinde ve yerinde yapılan incelemeler sonucunda uygun görüldüğünde rapor düzenlenir. İncelemeler en az iki sorumlu teknik personel tarafından yapılır. İlçe sınırları içindeki satış yerleri için ilçe müdürlüğünde de yetkili bir personel söz konusu heyette görev alır ve dosyanın bir sureti de ilçe müdürlüğüne gönderilir.

(6) İnceleme neticesinde satış yeri uygun görülmezse müracaat sahibine on beş işgünü içinde gerekçeli bilgi verilir. Uygunsuzlukların tebellüğünden itibaren bir ay içinde eksiklikler tamamlanmazsa müracaat dosyası müracaatçıya iade edilir.

(7) Eğer satış yeri uygun görülmüş ise on beş iş günü içinde veteriner tıbbi ürün perakende satış izni düzenlenir. Belge iki nüsha düzenlenir. Bir nüshası ilgiliye verilir. Bir nüsha da İl müdürlüğünde alıkonur. Eğer satış yeri ilçe sınırları içinde ise ilçe müdürlüğüne de dosyanın bir sureti teslim edilir.

(8) Perakende satış izni, bir veteriner hekim adına düzenlenir. Bu kişi için ikinci bir izin düzenlenemez.

(9) Muayenehane, poliklinik ve hastaneler, satış sorumlusunun herhangi bir sebeple görevden ayrılması halinde en geç beş iş günü içinde yeni bir satış sorumlusu tespit ederek, eski satış izni ile il müdürlüğüne başvurmak zorundadır. Bu süre içinde vekil olarak bildirilen veteriner hekim, satış ile ilgili işlemleri yürütür. Zamanında satış sorumlusu atanmaması halinde izin iptal edilir, satış durdurulur, ürünler yeni bir sorumlu belirlenene kadar yediemine alınır.

  
26982 kez okundu

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yapmak için tıklayın